Nahajate se tukaj

Razpis za predsednika uprave družbe

 

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva ulica 22, skladno z določili statuta družbe z dne 4.7.2013 objavlja razpis za:

predsednika/-co uprave.

Za predsednika/-co uprave je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,

 • pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih,

 • znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,

 • sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo.

Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Nadzorni svet lahko po lastni presoji povabi kandidate na pogovor.

Predsednika/-co uprave bo imenoval nadzorni svet družbe.

K vlogi je potrebno priložiti:

 1. življenjepis v Europass obliki,

 2. overjeno kopijo diplome,

 3. potrdilo o znanju slovenskega jezika (samo za tuje državljane),

 4. potrdilo o znanju tujega jezika,

 5. izpis delovne dobe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

 6. izjavo kandidata, da niso podane okoliščine, ki bi po določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju kandidata,

 7. potrdilo o nekaznovanosti,

 8. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku,

 9. program dela za mandatno obdobje z vizijo razvoja družbe.

Dokazila iz 5. do 8. točke ne smejo biti starejša od enega meseca.

Kandidati/-ke morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati najkasneje do 20.4.2016 na naslov: Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, s pripisom »NE ODPIRAJ« ter »Za nadzorni svet – prijava na razpis za predsednika uprave«.

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno in z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.

Kandidat, ki želi, da je njegova prijava na razpis zaprta za javnost, mora to v svoji vlogi posebej označiti.

Kandidati bodo o izbiri/neizbiri obveščeni v osmih dneh po imenovanju izbranega kandidata.

 

Nadzorni svet družbe Elektro Primorska d.d.