Nahajate se tukaj

Zakonodaja

1. INTERNI AKTI

 

2. ZAKONODAJA IN PREDPISI

 

ZAKONI
 • Energetski zakon (EZ-1)
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP)
 • Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
 • Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
 • Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
 • Obligacijski zakonik (OZ)
 • Stvarnopravni zakonik (SPZ)
 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

 

PODZAKONSKI AKTI
 • Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem
 • Uredba o energetski infrastrukturi
 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
 • Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
 • Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase
 • Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki jih prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore
 • Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 • Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
 • Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
 • Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
 • Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije
 • Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
 • Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo
 • Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo
 • Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
 • Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije
 • Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
 • Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
 • Sklep o določitvi količine električne energije proizvedene s sosežigom biomase ter o višini premije v letu 2009
 • Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije

 

Seznam predpisov je dosegljiv na povezavah:

 

3. PREDPISI EU S PODROČJA ENERGETIKE

 • Direktiva 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov
 • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES
 • Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije
 • Direktiva 2005/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. januarja 2006 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo
 • Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES
 • Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe ES št. 1013/2006
 • Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES
 • Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES
 • Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo
 • Direktiva 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku
 • Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb
 • Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES; ter njen popravek
 • Popravek Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije ( UL L 176, 15.7.2003 ) (Slovenska posebna izdaja, Poglavje 12, Zvezek 2, str. 175)
 • Uredba Sveta (ES) 2004/139 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij
 • Uredba (ES) št. 663/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom
 • Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 z dne 24. junija 2010 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 736/96
 • Uredba (EU) št. 1233/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembah Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom

 

Seznam predpisov je dosegljiv na povezavah: