+ - Domov
-+-

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22 (sedež družbe)

Distribucijska enota Gorica (Erjavčeva 24, Nova Gorica)

Distribucijska enota Koper (Ulica 15. maja 15, Koper)

Distribucijska enota Sežana (Partizanska 47, Sežana)

Distribucijska enota Tolmin (Poljubinj 100, Tolmin)

Odgovorna uradna oseba; predsednik uprave: Uroš Blažica

Datum prve objave kataloga:

Datum zadnje spremembe:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.elektro-primorska.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika, spletne strani

2. Splošni podatki o Elektro Primorski d.d., podjetju za distribucijo električne energije, in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji Elektro Primorske d.d

Kratek opis delovnega področja:

Podjetje Elektro Primorska d.d. je organizirano kot delniška družba. Najvišji organ družbe je skupščina. Največji delničar je Republika Slovenija.

Poslovanje družbe vodi predsednik uprave družbe, ki ga imenuje nadzorni svet družbe. Pri vodenju poslovanja družbe sodeluje tudi posvetovalno telo predsednika uprave družbe, ki ga sestavljajo direktorji vseh štirih sektorjev.

V podjetju delujeta svet delavcev in sindikat.

 

Dejavnost družbe se opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:

Uprava in kabinet predsednika uprave

Sektorji

 • Sektor za upravljanje distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES)
 • Sektor za distribucijsko omrežje (SDO)
 • Splošni sektor (SS)
 • Finančno-računovodski sektor (FRS)

Posebni službi uprave

 • Služba za informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)
 • Služba za nabavo in javna naročila (SNJN)

Območne distribucijske enote

 • Distribucijska enota Nova Gorica (DE Nova Gorica )
 • Distribucijska enota Koper (DE Koper)
 • Distribucijska enota Sežana (DE Sežana)
 • Distribucijska enota Tolmin (DE Tolmin)


2.b Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Elektro Primorske d.d. (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Več ...

2.c Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letna poročila družbe, ki jih uprava pripravi za redno letno zasedanje skupščine (dostopna na sedežu družbe oz. na spletni strani);
 • Gospodarski načrti družbe.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

3.a Oblike dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • V pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
 • Osebno na sedežu družbe (na zgoraj omenjenem naslovu) v času uradnih ur od 8.00 do 15.00
 • Telefonsko s klicem na telefonsko številko 05/339 67 00
 • Preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov info@elektro-primorska.si (glede na domeno družbe)

3.b Dostop preko spletnega naslova www.elektro-primorska.si

3.c Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

V skladu s 13. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/2003) je na spletnih straneh omogočen prikaz informacij, podatkov in vsebine v tekstovni obliki prek menija za tiskanje objavljenih besedil. Opomba: omogočena je tudi povečava pisave.

4. Delni dostop

Informacije javnega značaja so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 51/2006) prosto dostopne fizičnim in pravnim osebam. Izjema so le informacije, ki jih taksativno našteva 6. člen ZDIJZ-UPB2 in do katerih družba dostop zavrne.

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz. 6. člena ZDIJZ-UPB2 in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Stroški za posredovanje informacij se obračunavajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005).

 

5. Javne objave po 64. Členu Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

Revizijska poročila

Seznam subjektov za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami

Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora

Elektro Primorska d.d.
Erjavčeva 22
5000 Nova Gorica

T 05 339 6700
F 05 339 6705
© Elektro Primorska d.d., vse pravice pridržane / Pravno obvestilo / Avtorji