Nahajate se tukaj

Katalog informacij javnega značaja

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Naslov:

Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

Matična številka:

5229839000

Identifikacijska številka za DDV:

SI 37102656

Kontakt:

Tel.: + 386 (5) 339 67 00

Telefax: + 386 (5) 339 67 05
E-pošta: info@elektro-primorska.si

Odgovorna oseba:

Predsednik uprave Uroš Blažica

Datum zadnje spremembe:

December 2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.elektro-primorska.si

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Elektra Primorska, v fizični/tiskani obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja.

Ostali kontakti:

Distribucijska enota Nova Gorica (DE Nova Gorica)

Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica

Tel.: + 386 (5) 339 66 00

Telefax: + 386 (5) 339 66 05

 

Distribucijska enota Koper (DE Koper)

Ulica 15. maja 15, 6000 Koper

Tel.: + 386 (5) 668 70 00

Telefax: + 386 (5) 668 70 05

 

Distribucijska enota Sežana (DE Sežana)

Partizanska 47, 6210 Sežana

Tel.:  +386 (5) 739 20 00

Telefax: +386 (5) 739 20 05

 

Distribucijska enota Tolmin (DE Tolmin)

Poljubinj 100, 5220 Tolmin

Tel.: +386 (5) 382 40 00

Telefax: +386 (5) 382 40 05

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI ELEKTRO PRIMORSKA d.d.

ORGANIGRAM, PODATKI O ORGANIZACIJI IN DEJAVNOSTI ORGANA

Kratek opis delovnega področja Elektra Primorska d.d.

Podjetje Elektro Primorska d.d. je organizirano kot delniška družba. Najvišji organ družbe je skupščina. Največji delničar je Republika Slovenija. Poslovanje družbe vodi predsednik uprave družbe, ki ga imenuje nadzorni svet družbe. Pri vodenju poslovanja družbe sodeluje tudi posvetovalno telo predsednika uprave družbe, ki ga sestavljajo direktorji vseh štirih sektorjev in dva svetovalca predsednika uprave. V družbi delujejo svet delavcev in dva sindikata.

 

Dejavnost družbe se opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:

Uprava in kabinet predsednika uprave

Posebni službi uprave:

 • Služba za informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)

 • Služba za nabavo in javna naročila (SNJN)

Sektorji:

 • Sektor za upravljanje distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES)

 • Sektor za distribucijsko omrežje (SDO)

 • Splošni sektor (SS)

 • Finančno računovodski sektor (FRS)

Območne distribucijske enote:

 • Distribucijska enota Nova Gorica (DE Nova Gorica)

 • Distribucijska enota Koper (DE Koper)

 • Distribucijska enota Sežana (DE Sežana)

 • Distribucijska enota Tolmin (DE Tolmin)

 

Organigram družbe Elektro Primorska d.d.

Organigram

 

KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Tjaša Frelih
Naslov: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

Tel.: + 386 (5) 339 67 36
E-pošta: tjasa.frelih@elektro-primorska.si

 

SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ELEKTRA PRIMORSKA d.d.

Seznam je dosegljiv na povezavi Zakonodaja.

SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letna poročila družbe, ki jih uprava pripravi za redno letno zasedanje skupščine
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu.
 • Načrt zaščite in reševanja Elektro Primorska d.d. ob naravnih in drugih nesrečah na elektroenergetskih objektih in napravah.

 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam upravnih postopkov: Družba Elektro Primorska d.d. vodi upravni postopek izdaje soglasij za priključitev objekta na distribucijsko omrežje.

SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU

Uradna oseba, strokovni/znanstveni naslov

Naziv oz. delovno mesto

Obseg pooblastila

SEDEŽ

Vladimir Stopar univ.dipl.inž.el.

Vodenje soglasij za priključitev na DO,

Soglasja Sedež družbe

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)

DE NOVA GORICA

Tomaž Kompara

 

Direktor DE Nova Gorica

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje

Valter Kočevar

el. teh. energetik

Referent za soglasja v DE, Soglasja Nova Gorica

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

Aljoša Šinigoj

Referent za soglasja v DE, Soglasja Nova Gorica

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

DE KOPER

Drago Maršič

 

Direktor DE Koper

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje

Tanja Lovrečič

admin. teh.

Referent za soglasja v DE, Soglasja Koper

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

Davorin Željko

dipl.gosp.inž.

Referent za soglasja v DE, Soglasja Koper

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

Patrik Debernardi

el. teh. elektronik

Referent za soglasja v DE, Soglasja Koper

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

DE SEŽANA

Žarko Cerkvenik

Direktor DE Sežana

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje

Tomaž Gombač

el.teh. energetik

Referent za soglasja v DE, Soglasja Sežana

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

DE TOLMIN

 

 

 

Uroš Močnik

 

Referent za soglasja v DE, Soglasja Tolmin

vodi postopek  o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

ELEKTRO PRIMORSKA d. d.

David Milutinović

univ. dipl. prav.

Vodja oddelka za splošne zadeve,

Oddelek za splošne zadeve Koper

vodi in odloča v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Elektro Primorska d.d.

Družba Elektro Primorska d.d. vodi evidenco elektroenergetske infrastrukture.

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

OPIS DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

 • Zakon o informacijskem pooblaščencu .

 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Natančen postopek dostopa do informacij javnega značaja je določen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Posamezni sklopi informacij javnega značaja so dostopni na spletni strani: http://www.elektro-primorska.si

Prosilka oziroma prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja:

 • v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;

 • osebno na sedežu družbe, na naslovu Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, v času uradnih ur: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro po predhodni telefonski najavi pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja;

 • telefonsko s klicem na telefonsko številko + 386 (5) 339 67 00;

 • preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov info@elektro-primorska.si.

V skladu s 13. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je na spletnih straneh družbe Elektro Primorska d.d. zagotovljen prilagojen dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami.

DELNI DOSTOP

Informacije javnega značaja so v skladu z ZDIJZ prosto dostopne fizičnim in pravnim osebam. Izjema so le informacije, ki so taksativno naštete v 6. členu ZDIJZ in do katerih se dostop zavrne. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.

STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški za posredovanje informacij se obračunavajo v skladu s Stroškovnikom za posredovanje informacij javnega značaja.

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Nobena zahteva ni bila posredovana več kot enkrat.