Nahajate se tukaj

Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Naslov:

Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

Matična številka:

5229839000

Identifikacijska številka za DDV:

SI 37102656

Kontakt:

Tel.: + 386 (5) 339 67 00

Telefax: + 386 (5) 339 67 05
E-pošta: info@elektro-primorska.si

Odgovorna oseba:

Uroš Blažica, univ. dipl. inž. el, predsednik uprave

Datum prve objave kataloga:

10. 8. 2005

Datum zadnje spremembe:

September 2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.elektro-primorska.si

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Elektra Primorska, d. d., v tiskani obliki pa na sedežu Elektra Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.

2. a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI IN DEJAVNOSTI ORGANA

Kratek opis delovnega področja Elektra Primorska, d. d.

 

Podjetje Elektro Primorska, d. d. je organizirano kot delniška družba. Najvišji organ družbe je skupščina. Največji delničar je Republika Slovenija. Poslovanje družbe vodi predsednik uprave družbe, ki ga imenuje nadzorni svet družbe. Pri vodenju poslovanja družbe sodeluje tudi posvetovalno telo predsednika uprave družbe, ki ga sestavljajo direktorji vseh štirih sektorjev in dva svetovalca predsednika uprave. V družbi delujejo svet delavcev in dva sindikata.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Dejavnost družbe se opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:

 

Uprava in kabinet predsednika uprave

 

Posebni službi uprave:

 • Služba za informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)
 • Služba za nabavo in javna naročila (SNJN)

 

Sektorji:

 • Sektor za upravljanje distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES)
 • Sektor za distribucijsko omrežje (SDO)
 • Splošni sektor (SS)
 • Finančno računovodski sektor (FRS)

 

Območne distribucijske enote:

 • Distribucijska enota Nova Gorica (DE Nova Gorica)

               Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica

               Tel.: + 386 (5) 339 66 00

               Telefax: + 386 (5) 339 66 05

 • Distribucijska enota Koper (DE Koper)

              Ulica 15. maja 15, 6000 Koper

              Tel.: + 386 (5) 668 70 00

              Telefax: + 386 (5) 668 70 05

 • Distribucijska enota Sežana (DE Sežana)

              Partizanska 47, 6210 Sežana

              Tel.:  +386 (5) 739 20 00

              Telefax: +386 (5) 739 20 05

 • Distribucijska enota Tolmin (DE Tolmin)

               Poljubinj 100, 5220 Tolmin

               Tel.: +386 (5) 382 40 00

               Telefax: +386 (5) 382 40 05

Organigram družbe Elektro Primorska, d. d.

Organigram

 

2. b KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba

Tjaša Frelih, kabinet uprave, vodja korporativnega komuniciranja
Naslov: Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

Tel.: + 386 (5) 339 67 36
E-pošta: tjasa.frelih@elektro-primorska.si

2. c SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ELEKTRA PRIMORSKA, d. d.

Interni akti

Seznam je dosegljiv na povezavi Zakonodaja.

Državni predpisi

Seznam je dosegljiv na povezavi Zakonodaja.

Predpisi EU

Seznam je dosegljiv na povezavi Zakonodaja.

 

2. d SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Predlogi predpisov

Elektro Primorska, d. d. ni predlagatelj predpisov.

2. e SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 • Letna poročila družbe, ki jih uprava pripravi za redno letno zasedanje skupščine
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu.
 • Načrt zaščite in reševanja Elektro Primorska d.d. ob naravnih in drugih nesrečah na elektroenergetskih objektih in napravah.

2. f SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Vrste postopkov, ki jih vodi Elektro Primorska, d. d.

Družba Elektro Primorska, d. d. vodi upravni postopek izdaje soglasij za priključitev objekta na distribucijsko omrežje.

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Uradna oseba, strokovni/znanstveni naslov

Naziv oz. delovno mesto

Obseg pooblastila

SEDEŽ

Damjan Faganel

Strokovni vodja za priključevanje, Dostop do omrežja in sistemske zadeve

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)

Vladimir Stopar

Strokovni sodelavec za dostop do DO, Priključevanje sedež družbe

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

DE NOVA GORICA

Tomaž Kompara

 

Direktor DE Nova Gorica

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)

Valter Kočevar

Referent za soglasja v DE, Priključevanje Nova Gorica

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

Aljoša Šinigoj

Referent za priključevanje, Priključevanje Nova Gorica

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

DE KOPER

Drago Maršič

 

Direktor DE Koper

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)

Tanja Lovrečič

Referent za soglasja, Priključevanje Koper

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

Davorin Željko

Referent za priključevanje, Priključevanje Koper

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

Patrik Debernardi

Referent za soglasja, Priključevanje Koper

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

DE SEŽANA

Žarko Cerkvenik

Direktor DE Sežana

vodi in odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)

Tomaž Gombač

Referent za priključevanje, Priključevanje Sežana

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

Marko Mikuletič

Referent za soglasja, Priključevanje Sežana

vodi postopek o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

DE TOLMIN

Jernej Kenda

Direktor DE Tolmin

vodi in odloča v enostavnih postopkih o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko elektroenergetsko omrežje (DEEO)

Miran Uršič

Vodja oddelka za podporo odjemalcem, Oddelek za podporo odjemalcem Tolmin

vodi in odloča v enostavnih postopkih o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

Uroš Močnik

 

Referent za priključevanje, Priključevanje Tolmin

vodi in odloča v enostavnih postopkih o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na DEEO

ELEKTRO PRIMORSKA d. d.

David Milutinović

univ. dipl. prav.

Vodja oddelka za splošne zadeve,

Oddelek za splošne zadeve Koper

vodi in odloča v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi

 

2. g. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI UPRAVLJA ELEKTRO PRIMORSKA, d. d

Seznam evidenc

Družba Elektro Primorska, d. d. vodi evidenco elektroenergetske infrastrukture.

       

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
 • Zakon o informacijskem pooblaščencu,
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Natančen postopek dostopa do informacij javnega značaja je določen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Posamezni sklopi informacij javnega značaja so dostopni na spletni strani: http://www.elektro-primorska.si

Prosilka oziroma prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja:

 • v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
 • osebno na sedežu družbe, na naslovu Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, v času uradnih ur: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro po predhodni telefonski najavi pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja;
 • telefonsko s klicem na telefonsko številko + 386 (5) 339 67 00;
 • preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov info@elektro-primorska.si.

V skladu z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je na spletnih straneh družbe Elektro Primorska, d. d. zagotovljen prilagojen dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami.

V skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja je omogočen delni dostop do informacij javnega značaja.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Elektro Primorska, d. d. lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in s Stroškovnikom za posredovanje informacij javnega značaja.

http://www.elektro-primorska.si/modules/file/icons/application-pdf.pngStroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 1. Fotokopije soglasij za priključitev na elektrodistribucijsko omrežje
 2. Vpogled oz. fotokopije dokumentacije v zvezi s postopki javnega naročanja
 3. Podatki o proizvedeni električni energiji za vetrno elektrarno